ทำเนียบบุคลากร

นายสมคิด มีทรัพย์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัคดีพรรณ พุยศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทวัลย์ ศรีสมัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นายภูวไนย บุญทับทิม

ครูชำนาญการ

นางสายใจ อู่เงิน

ครูชำนาญการ

นางสาวพนมพร ค่ำคูณ

ครูชำนาญการ


นางณัฐวรา  จ้อยศิริครู คศ.1

นายอนุวัฒน์ โพธิภูงา

ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา  มะลิซ้อน

ครู คศ.1


นางสาวนิภาพร แก้วสมนึก

ครู

นางสาววาสนา จั่นจำรัส

ครู


นางสาวสมปอง สำราญใจ

ครู คศ.1


นางสาวกัญญารัตน์ ลอยครบุรี

ครู

นายนิพนธ์ ยวงไธสง

ครู คศ.1

นางสาววรรณภา เกตุสุวรรณ์

ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา สีเทา

ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชนก ประภาอัมพร

ครูพี่เลี้ยง

นางสาวธัญญารัตน์ ศรีมี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวบุญเทียม อู่เงิน

ครูเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

นางสุปราณี ศิริชาติ

ครูเทศบาลตำบลคอลงแสนแสบ

 

นางกฤษณา  สุวรรณเจริญ

ครูเทศบาลตำบลคลองแสนแสบ

นายสำเริง รอยรัตน์

ช่างไฟฟ้า