ทำเนียบบุคลากร


นายสมคิด มีทรัพย์ทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

นางอุไรวรรณ เลิศอำนวยโชค

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสมปอง จักขุจันทร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาภรณ์ จักขุจันทร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันทวัลย์ ศรีสมัย

ครู ชำนาญการพิเศษ


นายภูวไนย บุญทับทิม

ครูชำนาญการ

นางสายใจ อู่เงิน

ครู ค.ศ.1

นางสาวพนมพร ค่ำคูณ

ครู ค.ศ.1


นางธนัชชา  ราชนิยม

ครู ค.ศ.1


นายอนุวัฒน์  โพธิภูงา

ครู ค.ศ.1นางณัฐวรา  จ้อยศิริ

ครูผู้ช่วย


นางสาวอนุสรา   มะลิซ้อน

ครูผู้ช่วย

นางภัคดีพรรณ  พุยศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวกัญญารัตน์  ลอยครบุรี

ครูผู้ช่วย


นายนิพนธ์  ยวงไธสงค์

ครูผู้ช่วยนางสาวสมปอง  สำราญใจ

ครูผู้ช่วย

 

   นางสาวธญานี  รุ่งเรือง   
พนักงานราชการ(ครู)

นางกฤษณา   สุวรรณเจริญ

ครู เทศบาลตำบลคองแสนแสบ


นางสาวบุญเทียม อู่เงิน

ครู เทศบาลตำบลคองแสนแสบ

 


นางสุปราณี ศิริชาติ

ครูเทศบาลตำบลคอลงแสนแสบ